◾️TT.TRUMP LÊN ÁN VỤ ĐỘT KÍCH BẤT HỢP PHÁP CỦA FBI, ĐỆ TRÌNH KIẾN NGHỊ “TU CHÍNH ÁN THỨ TƯ”.