TT.TRUMP: “NẾU ĐẢNG VIÊN DC KO NGĂN CHẶN ĐC CÁC VỤ TRỘM CƯỚP, THÌ VỆ BINH QUỐC GIA PHẢI ĐC GỞI ĐẾN”
Recent Posts

See All