TT.TRUMP: “TOÀ ÁN TỐI CAO PHÁP VIỆN ĐÃ LÊN TIẾNG NHỮNG NHIỆM VỤ TAI HẠI CỦA BIDEN LÀ VI HIẾN”