TT.TRUMP VÀ HAI NGƯỜI CON LỚN PHẢI TRẢ LỜI CHẤT VẤN TRONG CUỘC ĐIỀU TRA CỦA BÀ LETITIA JAMES