VỤ KIỆN 100 TRIỆU ĐÔ CỦA TT.TRUMP CÓ KHẢ NĂNG CHIẾN THẮNG ĐỨA CHÁU PHẢN BỘI VÀ NEW YORK TIMES