VIỆT ZONE #4 | BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2020: Một chiến dịch tranh cử giữa TRUMP và MARX.