VIỆT ZONE #6 | NƯỚC MỸ RỐI LOẠN BỞI “LÁ BÀI MÀU DA” . Ai mới là kẻ phân biệt chủng tộc?