VIỆT ZONE #8|Sept 09| Joe Biden từng nói muốn Trung Cộng giúp đỡ vào Toà Bạch Ốc.