top of page

WE WON !!! ĐẢNG CỘNG HOÀ THẮNG LỚN TỪ THỐNG ĐỐC TIỂU BANG, ĐẾN BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP, GHẾ HẠ VIỆN
Recent Posts

See All

♦️EXPOSED: Signed Letter by President Trump Reveals He Declassified Docs on Obama Regime Spying on Him the Day Before He Left Office – Explains Why They Raided Mar-a-Lago PHƠI BÀY : Bức thư có chữ ký

♦️Cornel West Jumps into the Presidential Race: ‘I Have Decided to Run for Truth’ Cornel West nhảy vào cuộc đua tổng thống: 'Tôi đã quyết định tranh cử vì sự thật' https://www.breitbart.com/politics/2

bottom of page