WEDNESDAY AUGUST 11 SÁNG/AM- ĐỨNG RA KÊU GỌI MỞ CUỘC ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI 'KẺ SĂN MỒI QUYỀN LỰC BIĐEN'