top of page

07/07 - 1000 người ủng hộ Tổng Thống Trump tại Illinois ra chào đón Biden!!

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page