top of page

Apr|23|JUST IN-TT.Trump: “Đảng DC sẽ không được phép đánh cắp cuộc bầ.u c.ử năm 2022 và năm 2024”Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page