Aug|28| Binh sĩ Trung+ tiêm vaccine coronavirus Vũ Hán bị tác dung phụ nghiêm trọng .