top of page

August 10-NEWSOM BẤT NGỜ XUỐNG PHỐ LƯỢM RÁC CHO DÂN CALI TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ BÃI NHIỆM 14 THÁNG 9
Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page