top of page

AUGUST 12 SÁNG/AM - TED LIEU DÂN BIỂU CSDC DÙNG TIỀN CHIẾN DỊCH TẶNG 50,000 ĐÔ CHO ĐẠI HỌC STANFORD
Recent Posts

See All

♦️President Trump on the war in Ukraine: If it's not solved, I will have it solved in 24 hours. Tổng thống Trump về cuộc chiến ở Ukraine: Nếu chưa giải quyết được, tôi sẽ giải quyết trong 24 giờ https

bottom of page