top of page

AUGUST 16-AFGHANISTAN: TỔNG THỐNG GIAN LẬN BIDEN MẤT TÍCH. THƯ KÝ BÁO CHÍ NGHỈ VIỆC 1 TUẦN
Recent Posts

See All

♦️President Trump on the war in Ukraine: If it's not solved, I will have it solved in 24 hours. Tổng thống Trump về cuộc chiến ở Ukraine: Nếu chưa giải quyết được, tôi sẽ giải quyết trong 24 giờ https

bottom of page