top of page

AUGUST 20 - TT.TRUMP: "THẢM HỌA AFGHANISTAN NÀY SẼ KHÔNG XẢY RA VỚI TRUMP"
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page