AUGUST 20 - TT.TRUMP: "THẢM HỌA AFGHANISTAN NÀY SẼ KHÔNG XẢY RA VỚI TRUMP"