BARACK HUSSEIN OBAMA DƯƠNG TÍNH VỚI CÚM VŨ HÁN. ĐÀM PHÁN NGA UKRAINE LẦN THỨ TƯ ĐẠT ĐƯỢC TIẾN BỘ