top of page

BIDEN LẦN ĐẦU TIÊN KHEN NGỢI TT.TRUMP VÀ CẢM ƠN CHÍNH QUYỀN TRUMP CHO VIỆC TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN VAX
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page