top of page

CHÁNH ÁN DO OBAMA BỔ NHIỆM RA TAY MẠNH HƠN VỚI LUẬT SƯ CỦA TT.TRUMP TRONG VỤ TÀI LIỆU MẬT.

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page