top of page

June - 30 - CSDC-VS-CSDC phát hiện hơn 100,000 lá phiếu “Thử” được đưa vào kiểm đếm
Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page