Dec|15|AM|TT.Trump còn bao nhiêu thời gian để lấy lại kết quả bầucử 2020?