Jul|23| Hoa Kỳ đang đánh thẳng vào chỗ hiểm của ĐCSTQ.