top of page

June|08|TT.Trump: “Có lẽ tôi nên cấm Twitter và FB ở Mỹ khi còn là Tổng Thống...Năm 2024?”Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page