top of page

June-10-2020 | Sĩ quan Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên trở thành Tham Mưu Trưởng Không Lực Hoa Kỳ.Comments


bottom of page