June 29-Buổi phát biểu của TT.Trump tại Alabama bất ngờ bị huỷ bỏ với lý do sự kiện đảng phái