top of page

May|01|TCPV Hoa Kỳ nhận xem xét hồ sơ di dân bất hợp pháp,từ chối hồ sơ gian lậ.n bầ.u cử Tổng ThốngRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page