top of page

MIKE PENCE CHỐNG LẠI TRÁT HẦU TOÀ MUỐN LẤY LỜI KHAI LIÊN QUAN ĐẾN TT.TRUMP BAUCU 2020.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page