top of page

Oct|13|AM|Nancy Pelosi muốn dùng Tu chính án thứ 25 để thay thế Joe Biden bằng Kamala Harris.bottom of page