top of page

TT.TRUMP PHẢI RA HẦU TÒA VỤ CƯỠNG HIẾP BÀ CARROLL CÙNG LÚC DIỄN RA BẦU CỬ SƠ BỘ ĐẢNG CỘNG HOÀ 2024.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page